Menu

Itre matrai Hnamiatr Ngönemekë Abraham XENIE

Ame lo Draikatru 20 ne la treu hnapane, Wenehmitre, tre hnei eahun Comité i Centenaire cememine la itre ka huliwa asë e celë e Havila hna pune mekune troa hëne la itre matrai Hnamiatr Ngönemekë, Hnamiatr Haeweng me Drilkona Willy, matre nyi trepen la köni drai, nyine « Amekunëne la ini e Havila qane lo 1918 utihë la macatre 2018 ». Hnei eahun mina fe hna hëne la hene la hmi easë, Defap ceme Haudrati.
Oleti atraqtr la hnei nyipunieti hna xemine la hë i eahun.

Laissez un commentaire

*