Menu

Amamai nyima ne la Keresiano i Havila e Luecila

 
Ame ngöne la drai sabath 20 ne la treu xomathipikoko, tre, hne hun Keresiano i Havila hna pune amamane kowe la Hunahmi ne Luecila la nyima i eahun thatraqane la Pasaka 2016 e Nang.
 
Hnei eahun hna pune isapui e 8h00, qëmekene troa lö kowe la préau matre troa hamëne la qëmeke hun koi Trotro Waithiko, délégué i Keresiano ne Luecila me xome la hnepe tri hna hnëkëne. Thupene lai, hne hun hna lö kowe la Umahmitrötr me ce hmi memine la hunahmi, nge eje hi la ijine hne hun, cememine la Keresiano ne Luecila, hna isa amamane la nyima i eahun kowe la Paseka.
 

Laissez un commentaire

*